Hindamine

Vabakooli hindamissüsteem on kujunenud 25-aastase kogemuse tulemusena. Võttes arvesse iga lapse unikaalsust ja eripära, püüame hinnata nii vähe kui võimalik. Küll aga pakume ohtralt koostööle ja õpilase isiklikule arengule suunatud tagasisidet.Hindamisel lähtume koolidele antud võimalusest kujundada oma hindamissüsteem ise. Meil on hea meel tõdeda, et ka väga paljud teised Eesti koolid on hakanud üha rohkem rakendama kujundavat hindamist, kus tagasiside on rohkem sisuline ja arenguvõimalustele keskenduv ning vähem numbriline. Usume, et hindamine on dialoog, kus on oluline roll nii lapsel, õpetajal kui ka lapsevanemal.
Oma hindamissüsteemi kaudu toetame teadliku inimese kujunemist ja õppija isiklikku arengut, aga ka tema sihikindlust ja töökust. Kujundava ja enesehindamise teel toetame õppija enesehinnangu ja enesemääratutlusoskuse kujunemist. 

KUIDAS ME HINDAME?

1.-5. klassis hindeid ei ole. Laps õpib kujundava hindamise põhimõtteid arvestades sisulise tagasiside ja eneseanalüüsi abil. Kahel korral aastas välja antaval tunnistusel on sõnaline kokkuvõte lapse arengust – kuidas tal läks; miks või tänu millele nii läks ja millised on soovitused edaspidiseks. 

6.-8. klassis jätkub numbriliste hinneteta õppimine, ent aineõpetajal on soovituslik anda igapäevases õppetöös kujundavat tagasisidet: mitu punkti mitmest õpilane sai või mitu protsenti oli tema arvestusliku töö sooritus. Kahel korral aastas märgib aineõpetaja poolaastat kokkuvõtvas kommentaaris kirjeldavale tunnistusele eristava skaalasõna, mida võib nimetada ka hindeks: suurepärane, väga hea, hea, rahuldav, kasin või mitterahuldav. Õppeaasta kokkuvõtvad ainetulemused märgib õppejuht vaid õpilasraamatusse viiepallisüsteemis.

Alates 9. klassist hakkame kasutama peaasjalikult kõrgkoolidest tuttavat tähthindesüsteemi, mis on õigustanud ennast meie jaoks tänu viiele positiivsele tähevariandile võrreldes vaid kolme positiivse hindega tavapärases numbrilises viiepallisüsteemis. 9. klassi lõputunnistusel teisendame tähthinded hõlpsasti viiepallisüsteemi ja nii on see sarnane kõikide teiste põhikoolide lõputunnistustega. Kui õpilane vahetab kooli, anname koos teiste dokumentidega vajadusel kaasa klassikalise „valge“ tunnistuse viiepallisüsteemis. 

Üheks oluliseks hindamise osaks Pärnu Vabakoolis on ka arenguvestlused ja tunnistuse lisana õpilase eneseanalüüs – kahel korral aastas kirjutab õpilane vabas vormis sõnalise kommentaari omaenda õppetöö ja arengu kohta. Lisaks sellele annavad pärast 1. ja 3. veerandit nii õpilane ise kui ka õpetajad hinnangu õppija akadeemilisele sooritusele, aga ka tema motivatsioonile ja sotsiaalsele hakkamasaamisele koolis: tema tööpanus, õpioskused, hoolsus, käitumine, koostööoskus ja integreeritus klassi. Nende eksperthinnangute alusel toimuvad kahel korral aastas arenguvestlused.