Vabakooli selts

Kool kuulub MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsile, mis tähendab, et kooli omanikeks on kõik seltsi kuuluvad lapsevanemad.
Kooli pidamiseks vajaminevad vahendid saadakse lapsevanemate poolt tasutavast õppemaksust, seltsi liikmemaksust, omavalitsuselt, riigilt, sponsoritelt ja annetajatelt.  

Pärnu Vabakooli Selts MTÜ järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

Pärnu Väike Vabakool alustas tegevust 1. septembril 1997. aastal, võttes aluseks Taani vabakoolide süsteemi. See koolisüsteem juhindub oma tegevuses demokraatia põhimõtetest.
Eestisse taolise kooliprojekti loomise algus ulatub aastasse 1992 ning see on aastate jooksul läbinud pika ja põneva arengutee.
2010. aasta suvel sai kool uue nime –  Pärnu Vabakool.

Juriidiliselt on Pärnu Vabakooli (PV) omanik Pärnu Vabakooli Selts MTÜ (PVS), kuhu kuuluvad PV lapsevanemad, õpetajad ja toetajad.

Kõrgeim võim on  seltsi üldkoosolekul, mis valib ka seltsi juhatuse.

PVS-i tööd juhib seltsi juhatus.
Juhatusse kuuluvad seltsi esimees, lapsevanemate esindajad ja kooli asutajaliikmed.
Kooli eripära seisneb veel selles, et lapsevanemate suur osalus kooli töös ei piirdu pelgalt omaniku-ja otsustusõigusega.
Omanikutundega kaasneb ka vastutus ja hool oma kooli hea käekäigu eest. Pärnu Vabakool on lapsevanemate kool – meie kool.

Lisaks põhiharidusele annab Vabakool õpilasele eluks kaasa julguse olla isiksus, julguse hoolida, võime koostööd teha. Süvaõppena inglise keele süvendatud oskused.

Traditsioonid ja üritused

•    Seltsi aastapäeva tähistamine 20.oktoobril
•    Jõulumaa korraldamine ja läbiviimine.
•    Perepidu – Perede isetegevusõhtu märtsis
•    Seltsi üldkoosolek kevadel

Juhatuse tööplaan

Juhatus vastutab kooli majandusliku olukorra eest. Juhatus otsustab kõik  suuremad  ostud, investeeringud,  remondid, juurdeehitused ja eelarve jagunemise. 
Juhatus planeerib koos kooli personaliga ka ülekoolilised üritused.
Juhatuse vastutus on võtta ametisse ja vabastada ametist kooli juhataja.
Juhatuse koosolekud toimuvad 1 x kuus, kokku 11-l  kuul.
Juhatuse koosolekul osaleb kooli  juhataja, finantsjuht ja õpetajate esindaja.
Õpetajate esindaja võib olla üks valitud õpetaja või õpetajad kordamööda.
Peale juhatuse koosolekuid toimub igal sügisel ja kevadel  ka kogu pedagoogilise personali ja juhatuse koosolek.   Juhatuse koosolekute protokollid on kooli finantsjuhi käes.

Üldkoosolekul osalevad kõik seltsi liikmed, ehk igast perest vähemalt 1 esindaja.