Nordplus Junior 2021

Greener Schools, Sustainable Life  NPJR-2021/10120
Projekti periood 08/2021 – 09/2022
Koostööpartnerid: Refsvindinge Friskole (Taani), Sjalandsskoli (Island), The Indipendent Academy for Free School Teaching (Taani).
Projekti üldmaksumus: 59445 eurot

Projekti eesmärk oli suurendada loodusteaduste ja teiste õppeainete vahelist lõimingut ning tõsta teadlikkust meid ümbritsevast keskkonnast ja jätkusuutliku arengu vajalikkusest. Projektitegevuste käigus tutvuti ka õuesõppe võimalustega ning saadi kogemusi ennastjuhtivate õpilaste arendamiseks.   

Projekti käigus toimus: 

10 veebikohtumist, kus iga riigi õpilased viisid läbi temaatilisi ettekandeid;

3 õpilasvahetust, mille käigus kõigi kolme riigi (Island, Taani ja Eesti) õpilased said võimaluse tutvuda teiste projektis osalevate koolide ja riikidega ning ühiselt töötada välja lahendusi jätkusuutlikkuse suurendamiseks kodus, koolis ja oma riigis; 

Eesti ja Islandi õpetajate õppereis Taani, kus tutvuti Taani vabakoolide põhimõtete ning õppemeetoditega; 

kolmenädalane õpiränne Ollerupi vabakooli õpetajakoolitusel osalejatele, mille käigus tutvuti Pärnu Vabakooliga, oldi töövarjuks õpetajatele ning viidi läbi näidistunde.