Väärtused

Vabakooli kogukonna liikmed – õpilased, õpetajad, kooli töötajad, lapsevanemad ja vilistlased – loovad ja hoiavad ühtset väärtusruumi, mis tagab iga õppija arenguks soodsa sotsiaalse ja vaimse õpikeskkonna. 

Vabakool soovib koondada lapsed ja lapsevanemad kooliga ühisesse kogukonda, ent samal ajal respekteerida iga üksiku inimese väärtusi ja vabadust. Me teeme kõik selleks, et meie lapsed tunneksid end koolis turvaliselt ja arvestatava osana kogukonnast. Elamus, armastus ja turvatunne on märksõnad, millest oleme juhindunud juba 25 aastat ning mis on olnud oluliseks suunanäitajaks sellise õpikeskkonna loomisel, mis väärtustaks eluterveid valikuid ja loovust.

Kogukonnana hindame oma inimestes eelarvamustevaba ja õiglast suhtumist üksteisesse, võimet ja tahet luua enda ümber toetavat ja tähelepanelikku õhkkonda ning julgust võtta vastutust läbi isikliku eeskuju ja pühendumise. Kiusamine ei ole koolis mitte mingisuguses vormis aktsepteeritav. Sotsiaalse suhtluse arendamiseks ja kõikidele õpilastele võrdse ja sõbraliku õpikeskkonna loomiseks on koolis tundide ja vahetundide ajal mobiiltelefonide kasutamine piiratud. 

Vabakooli lapsevanemate ringi soovime täita inimestega, kes hoiavad kooliga sama väärtusruumi, on avatud ja koostöövalmid. Oma lapse jaoks on Vabakooli lapsevanem suurim toetaja, kes hoiab ja austab oma last ka tema tasakaalukaks ja harmooniliseks täiskasvanuks saamise kõige keerulisematel etappidel. On väga oluline, et kõik pered, kes oma lapsed meie kooli toovad, austavad olemasolevat kogukonda ja sellega kaasnevaid kohustusi. 

Õppetöö on suunatud lapse fantaasia, tunnete ja teadlikkuse arendamisele. Täiskasvanute, õpetajate ja lapsevanemate eeskujul soodustame õpilastes avatust, ettevõtlikkust, heatahtlikkust ja vastutustundlikkust. Innustame neid väärtustama keskkonda, tervislikke eluviise, aga ka Eesti riiki, keelt ja kultuuri.  

Kogu Vabakooli idee seisneb usalduses oma koolivaliku, Vabakooli ja õpetajate vastu ning usk, et kooli töötajate ja lapsevanemate usalduslik koostöö toob lastes esile ja arendab nende parimaid külgi nii teadmiste omandamise kui isiksuse arendamise osas.