Vastuvõtt

Pärnu Vabakool on 9-klassiline lapsevanematele kuuluv erakool, mis töötab Eesti riikliku õppekava järgi. Kool on inspireeritud Taani vabakoolidest, mille kohaselt on igapäevase koolielu peamisteks väärtusteks elamus, koostöö, vabadus ja turvatunne

Vabakooli I kooliastmes ehk algklassides on teemapõhine üldõpe, Sister Mary süsteemil põhinev inglise keele süvaõpe, nuputamis-, leiutamis- ja väärtusetunnid ning looduspäevad. 1.-5. klassis õpib laps kujundava hindamise põhimõtteid arvestades sisulise tagasiside ja eneseanalüüsi kaudu. Teises ja kolmandas kooliastmes on selgete tulemustega tervikõpe, inglise keele, looduse ja loovuse õppesuunad, keele- ja kultuuripraktika välisreisidel, õppimiskogemus projektinädalatelt ja laagritest ning sisukas ja eesmärgistatud meeskonnatööõpe. Aineõpetajal on soovituslik anda igapäevases õppetöös kujundavat tagasisidet. Alates 9. klassist hakkame kasutama peaasjalikult kõrgkoolidest tuttavat tähthindesüsteemi, mis on õigustanud ennast meie jaoks tänu viiele positiivsele tähevariandile võrreldes vaid kolme positiivse hindega tavapärases numbrilises viiepallisüsteemis.

Üheks oluliseks hindamise osaks Pärnu Vabakoolis on ka arenguvestlused ja tunnistuse lisana ka õpilase eneseanalüüs. Põhikooli lõputunnistuse väljastame viiepallisüsteemis, mis on täpselt samasugune nagu teiste koolide tunnistusedki. Kui õpilane vahetab kooli, anname koos teiste dokumentidega vajadusel kaasa klassikalise „valge“ tunnistuse viiepallisüsteemis.